Νευρινωμα του μυελικού κώνου

Προεγχειρητικές & Μετεγχειρητικές εικόνες

Προεγχειρητικές εικόνες (MRI) Νευρινώματος του μυελικού κώνου με πιεστικά φαινόμενα επί του μυελού

Προεγχειρητικές εικόνες (MRI) Νευρινώματος του μυελικού κώνου με πιεστικά φαινόμενα επί του μυελού

Μετεγχειρητικές εικόνες του ασθενή 3 μηνες μετά την επέμβαση (διαδερμική ελάχιστα επεμβατική μερική ημιπεταλεκτομή και ολική αφαίρεση του νευρινώματος)

Μετεγχειρητικές εικόνες του ασθενή 3 μηνες μετά την επέμβαση