Προεγχειρητική εικόνα  ασθενούς 54 ετών με γλοιοβλάστωμα WHO IV δεξιά κροταφικά και έντονα πιεστικά φαινόμενα με μετατόπιση μέσης γραμμής.

Μετεγχειρητική μαγνητική εικόνα μετά από κρανιοτομία και ολική αφαίρεση του όγκου.

Ο ασθενής υπεβλήθη σε συμπληρωματική ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Παραμένει ελεύθερος νόσου και νευρολογικά άριστος μετά από 18 μήνες.