Προεγχειρητική εικόνα  ασθενούς 54 ετών με γλοιοβλάστωμα WHO IV δεξιά κροταφικά και έντονα πιεστικά φαινόμενα με μετατόπιση μέσης γραμμής.

Μετεγχειρητική μαγνητική εικόνα μετά απο κρανιοτομία και ολική αφαίρεση του όγκου.

Ο ασθενής υπεβλήθει σε συμπληρωματική ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Παραμένει ελεύθερος νόσου και νευρολογικά άριστος μετά απο 18 μήνες.