Ασθενής 38 ετων με γνωστή νόσο von Hippel Lindau και αιμαγγειοβλαστώματα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η ασθενής ειχε χειρουργηθεί 4 φορές στο παρελθόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσήλθε λόγω προοδευτικής αστάθειας βάδισης, τετραπάρεσης και αδυναμίας κατάποσης.

Ο έλεγχος με μαγνητική τομογραφία ανέδειξε ευμεγέθες αιμαγγειοβλάστωμα υποσκηνιδιακά με πίεση επί της 4ης κοιλίας καθώς και μια μικρότερη βλάβη στο στέλεχος συνοδευόμενη απο κυστικό τμήμα με έντονα πιεστικά φαινόμενα.

Η ασθενής υπεβλήθει σε υποινιακή κρανιοτομία υπο νευροπαρακολούθηση και αφαίρεση και των δυο αιμαγγειοβλαστωμάτων. Η ασθενής αποσωληνόθηκε χωρίς πρόβλημα και μεταφέρθηκε σε κλινικά βελτιούμενη κατάσταση σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης στο οποιο και παρέμεινε για 3 μηνες. Ο μετεγχειρητικός ακτινολογικός έλεγχος έδειξε ολική εξαίρεση των βλαβών.

Προεγχειρητική μαγνητική τομογραφία που απεικονίζει το ευμεγέθες αιμαγγειοβλάστωμα υποσκηνιδιακά και τα 2 μικρότερα στην περιοχή του στελέχους.

Μετεγχειρητική αξονική την ημέρα της επέμβασης που δείχνει την ολική εξαίρεση των βλαβών χωρίς στοιχεία αιμορραγίας.