Η ολική εξαίρεση όγκων βάσεως κρανίου (μηνιγγίωμα, ακουστικό νευρίνωμα, κρανιοφαρυγγίωμα, χόρδωμα) απαιτεί εξειδικευμένες προσπελάσεις με ανακατασκευή των τμημάτων της βάσης του κρανίου.

Οι πολύωρες αυτές προσπελάσεις απαιτούν ιδιαίτερη διεγχειρητικη αλλά και μετεγχειρητική παρακολούθηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις που οι όγκοι αφορούν το πρόσθιο τμήμα της κρανιακής βάσης ειναι δυνατή η εξαίρεση του όγκου χωρίς κρανιοτομία, δηλαδή χωρίς την διάνοιξη του κρανίου.

Οι προσπελάσεις αυτές γίνονται μέσα απο τη μύτη (διασφηνοειδική-διακρανιακή προσπέλαση) αμιγώς με την χρήση ενδοσκοπίου και πάντα σε συνεργασία με έμπειρους συναδέλφους του ρινολογικού κέντρου Αθηνών. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν κυρίως μηνιγγιώματα, αδενώματα της υπόφυσης καθώς και κρανιοφαρυγγιώματα.

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ολική εξαίρεση του όγκου εφαρμοζεται θεραπεια με γ- ή Cyber-knife.

Χόρδωμα αποκλήματος πριν την ενδοσκοπική αφαίρεσηΧόρδωμα αποκλήματος πριν την ενδοσκοπική αφαίρεση   Χόρδωμα αποκλήματος μετά την ενδοσκοπική αφαίρεσηΧόρδωμα αποκλήματος μετά την ενδοσκοπική αφαίρεση   Μηνίγγιωμα προθίου βόθρουΜηνιγγίωμα προσθίου βόθρου